Home

Traktaten om den europeiske unions virkemåte

Traktaten om Den europeiske unions virkemåte - Wikipedi

Roma-traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC/EØF), ble inngått 25. mars 1957 mellom Belgia, Nederland, Luxembourg, Frankrike, Italia og Vest-Tyskland, og trådte i kraft 1. januar 1958.. Ved Lisboa-traktaten i 2009 ble den omdøpt til Traktaten om Den europeiske unions virkemåte.Den utgjør sammen med Traktaten om Den europeiske union, som er den konsoliderte. Lisboatraktaten er en traktat som fastlegger dagens organisering av Den europeiske union (EU). Den trådte i kraft 1. desember 2009 og medførte en rekke endringer av henholdsvis Traktaten om Den europeiske union (Maastricht-traktaten eller «EU-traktaten», med senere endringer) og Traktaten om Det europeiske fellesskap (Roma-traktaten eller «EF-traktaten», med senere endringer)

1 i Den europeiske unions pakt om grunnleggende r. ettigheter (heretter kalt «pakten») og i artikkel 16 nr. 1 i traktaten. om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) er det fastsatt at enhver person har rett til vern av personopplysninger om. vedkommende selv. 2) Prinsippene og reglene for vern av fysiske per. soner i forbindelse med. traktaten om Den europeiske unions virkemåte samt vedlegg og protokoller til disse, i den ordlyd de har etter de endringer som ble innført med Lisboa-traktaten, som ble undertegnet 13. desember 2007 i Lisboa og trådte i kraft 1. desember 2009. Den inneholder ogs Den europeiske union (EU) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 27 demokratiske nasjonalstater i Europa.Unionen har sitt historiske opphav i Det europeiske kull- og stålfellesskap som ble stiftet av seks land i 1951. Siden er virkeområdet utvidet til blant annet økonomisk politikk, arbeidsliv, distriktspolitikk, innvandring og miljøpolitikk

Traktaten om Den europeiske union - Wikipedi

Roma-traktaten - Wikipedi

 1. 10.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/119 EUROPAKOMMISJONEN HAR — under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, under henvisning til rådsforordning (EØF) nr.overstiger et visst nivå, kan det ved anvendelsen av 2821/71 av 20. desember 1971 om anvendelse av bestemmelsen
 2. EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR. under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114 og artikkel 168 nr. 4 bokstav c), under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene
 3. om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på visse grupper av forsknings- og utviklingsavtaler(*) 2015/EØS/53/11. 10.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/113 9) Felles utnytting av resultatene kan anses som en naturli
 4. Artikkel 153 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte gir EU myndighet til å vedta direktiver på HMS-området. Rammedirektivet, med sitt brede virkeområde, og andre direktiver som fokuserer på særlige aspekter ved helse og sikkerhet på arbeidsplassen, er det grunnleggende EU-regelverket på HMS-området
 5. Art. EØSArt. TEUV1261274187288102810301134123513361411015111. Forsiden-Eos Artikkel-Korresponderende Artikler I Eos Avtalen Og Traktaten Om Den Europeiske Unions.
 6. Nr. 7/92 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.2.2016 EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 91, under henvisning til forslag fra Kommisjonen, under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1)

Lisboatraktaten - Store norske leksiko

 1. Traktaten om Den europeiske unions funksjonsmåte forkortes på engelsk til TFEU, og på norsk kalles traktaten også for Traktaten om Den europeiske unions virkemåte, forkortet TEUV. Metodepoeng. Norge er ikke medlem av EU, og ikke part i TEU eller TEUF. I en EØS-rettslig kontekst kan likevel TEU og TEUF ha betydning
 2. Den europeiske unions charter om grunnleggende rettigheter fastslår sosiale og økonomiske rettigheter for borgere og beboere i Den europeiske union . Charteret utfyller blant annet Den europeiske menneskerettskonvensjon som gjelder sivile og politiske rettigheter.[1] Pakten har den samme juridiske rang som Traktaten om den europeiske union og Traktaten om den europeiske unions virkemåte.[2
 3. om en ramme for fri flyt av andre opplysninger enn personopplysninger i Den europeiske union EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, under henvisning til forslag fra Europakommisjonen
 4. - Traktaten om Den europeiske unions virkemåte - Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter - EØS-loven av 27. november 1992 nr. 109 - Avtale om Det europeiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) med Protokoll nr. 1 om gjennomgående tilpasninger og Protokoll nr. 35 om gjennomføring av EØS-reglen
 5. Det store slag om velfærdsydelser Den danske regering Danske formandskaber Dansk europapolitik Europaparlamentsvalg EU-traktaten Afsnit l (art. 1-8).

Den europeiske union - Wikipedi

Traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) utgjør sammen med traktaten om Den europeiske union (EU-traktaten) det [] primære rettsgrunnlag for det politiske system i Den europeiske union. WikiMatrix WikiMatri • Traktaten om den europeiske union, 1993 • Traktatrevisjoner : •Enhetsakten, 1987 •Maastricht, 1993, •Amsterdam, 1997, •Nice, 2003 •Lisboa-traktaten, 2009 • Hva som er tillatt i traktatene har avgjørende betydning i et system hvor det ofte er stor uenighet om målsetninger og virkemidler Den europeiske unions charter om grunnleggende rettigheter (engelsk: European Social Charter) fastslår sosiale og økonomiske rettigheter for borgere og beboere i Den europeiske union (EU). Charteret utfyller blant annet Den europeiske menneskerettskonvensjon som gjelder sivile og politiske rettigheter. Pakten har den samme juridiske rang som Traktaten om den europeiske union og Traktaten om. Euratom-traktaten etablerte European Atomic Energy Community . Traktaten ble undertegnet i Roma 25. mars 1957, samtidig som traktaten som etablerte Det europeiske økonomiske fellesskap . Den ble undertegnet av Belgia, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland og Vest-Tyskland, og trådte i kraft fra 1. januar 1958 Transeuropeiske nett er et overordnet politikkområde i EU, med rettslig grunnlag i Traktaten om Den europeiske unions virkemåte artikkel 170-172 og artikkel 194. Formålet er å skape en moderne og effektiv infrastruktur, som skal forbinde de europeiske regionene og nasjonale nett. TEN anses avgjørende for et velfungerende indre marked i EU og for sysselsettingen, fordi de sørger for fri.

EU-traktaten og artikkel 50. En traktat er en folkerettslig avtale mellom to eller flere stater. EUs regelverk dannes av to traktater: Traktaten om Den europeiske union (TEU) og Traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV). TEU handler om EUs grunnleggende prinsipper og regler. Kriterier for medlemskap og utmelding av EU er en del av dette Den siste traktaten, Lisboa-traktaten, ble under-tegnet i Lisboa i 2007 og trådte i kraft i 2009. Tidligere traktater er blitt innarbeidet i en ny konsolidert utgave som omfatter Traktaten om Den europeiske union og Den europeiske unions virkemåte. Utviklingen av EUs traktater • Traktaten om Det europeiske kull- og stålfelles- skapet Lisboa-traktaten, tidligere kjent som Reformtraktaten (dens fulle navn er Lisboa-traktaten, som endrer traktaten om Den europeiske union og traktaten for etableringen av Det europeiske fellesskap), ble den 13. 118 relasjoner Slike direktiver etter den nye metoden bygger på artikkel 114 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (tidl. artikkel 95 i EF-traktaten), som gjør det mulig å vedta tiltak for å fremme fritt varebytte om utstedelse av sertifikater og helseattester for flygeledere (EØS-relevant tekst) EUROPAKOMMISJONEN HAR - under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 100 nr. 2, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februa

EU - Den europeiske union - Store norske leksiko

traktaten om Den europeiske unions virkemåte. Dette krever at det gis prioritet til å fremme infrastruktur for transportsystemer som er mindre miljøskadelige, dvs. jernbanetransport, nærskipsfart og fart på innlands vannveier. 15) I forbindelse med alle planer og programmer som føre Traktaten om Den europeiske unions virkemåte artikkel 101 setter forbud mot samarbeid som har til formål eller virkning å begrense konkurransen. Traktaten artikkel 101 tilsvarer EØS-avtalen artikkel 53. Artikkel 101 nr. 3 gir unntak fra forbudet dersom de fire angitte vilkårene for unntak er oppfylt Julian Ilcheff Borissoff Maastricht-traktaten eller Traktat om Den europeiske union ble undertegnet i Maastricht i Nederland 7. februar 1992 av medlemmene av De europeiske fellesskap (EF). 17 relasjoner Roma-traktaten (Traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap) er en mellomstatlig avtale som dannet grunnlaget for opprettelsen av Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC) og atomenergifellesskapet (EURATOM), som utviklet seg til dagens europeiske union.. Traktaten ble inngått 25. mars 1957 mellom Belgia, Nederland, Luxembourg, Frankrike, Italia og Vest-Tyskland og trådte i kraft. Kroatia og tilpasningen av traktaten om Den europeiske union, traktaten om Den europeiske unions virkemåte og traktaten om opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap(2) (tiltredelsesakten av 9. desember 2011), som ikke er gjenspeilet i EØS-utvidelsesavtalen, bli behandlet etter framgangsmåtene fastsatt i EØS-avtalen

Maastricht-traktaten - Wikipedi

 1. EUROPEISKE UNION HAR — under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 53 nr. 1 og artikkel 62, under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, etter den ordinære regelverksprosessen(1) og ut fra følgende betraktninger: 1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 89/552/EØF av 3. oktober 1989 om.
 2. 12 relasjoner: Alexander Stubb, Den europeiske union, Den europeiske unions historie, Den europeiske unions tidende, EKSF-traktaten, Irlands folkeavstemning om Lisboa-traktaten 2008, Lisboa-traktaten, Maastricht-traktaten, Personalretten, Retten (Den europeiske union), Roma-traktaten, Traktaten om Den europeiske unions virkemåte. Alexander Stubb. Cai-Göran Alexander Stubb (født 1. april.
 3. Traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) utgjør sammen med traktaten om Den europeiske union (EU-traktaten) «Lisboa-traktaten i norsk oversettelse. Etter 18 timer ved forhandlingsbordet ble EU-landene enige om en ny traktat klokka 04.30 i natt
 4. EKSF-traktaten , også kalt Paris-traktaten, ble signert den 18. april 1951, og trådte i kraft den 23. juli 1952. Traktaten var grunnlaget for det europeiske kull- og stålfellesskap mellom Nederland, Belgia, Luxembourg, Vest-Tyskland, Frankrike og Italia

om fastsettelse av harmoniserte vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF. EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, under henvisning til forslag fra Kommisjonen Når det gjelder Den europeiske union, skal denne konvensjon gjelde på territoriet der traktaten om Den europeiske union får anvendelse, som definert i artikkel 52 i nevnte traktat og artikkel 355 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte

Traktaten om Den europeiske union og Traktaten om Den europeiske unions virkemåte (også kalt Roma-traktaten) . Traktatene er gjennom årene blitt endret og oppdatert for å reflektere utviklingen i samfunnet . EUs grunnleggende traktater • raktatenT om Det europeiske kull- og stålfellesskapet (EKSF) . Undertegnet i Paris i 1951 Lisboa-traktaten, også kalt Reformtraktaten (norsk: Traktaten om endring av Traktaten om den europeiske union og Traktaten om Det europeiske fellesskap), ble den 13. desember 2007 undertegnet av EUs 27 stats- og regjeringssjefer i Lisboa i Portugal.. Lisboa-traktaten endret (konsoliderte) Maastricht-traktaten (EU-traktaten) og Roma-traktaten (EF-traktaten) myndigheter, skal være i samsvar med prinsippene i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV), særlig prinsippene om fritt varebytte, etableringsadgang og adgang til å yte tjenester samt de prinsippene som er avledet av disse, for eksempel prinsippene om likebehandling, ikke om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR ² under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114 og 168, og under henvisning til forslag fra Kommisjonen

traktaten om Den europeiske unions virkemåte ikke omfattes av traktatens tredje del avdeling VI, anerkjent for anvendelse av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart: Canada Færøyene, når det gjelder Vágar lufthav Dette selvregulerende felles kvalitetsrammeverket utfyller det omfattende lovgrunnlaget for det europeiske statistikksystemet, som er basert på Forordning (EC) nr. 223/2009 om europeisk statistikk, som er videre avledet av traktaten om Den europeiske unions virkemåte. Europeisk statistikk og tjenester av høy kvalitet blir derfor utviklet. I første premiss av fortalen i direktiv om offentlige anskaffelser henvises det til prinsippene som fremgår av Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) og som gjelder for anskaffelsesretten18. Prinsippene er implementert og kommer til uttrykk i Loa. § 4

Grunnlaget for Den europeiske union - EU - ble lagt etter den annen verdenskrig. traktatene eller den institusjonelle oppbygging og virkemåte endres, forutsetter det en enstem-mig beslutning blant medlemslandene. Nærhetsprinsippet ble traktat-festet. Den felles utenriks- og sikkerhetspolitik-ken (FUSP) ble etablert,. 15 relasjoner: Den økonomiske og monetære union, Den europeiske enhetsakt, Den europeiske union, Den vesteuropeiske union, Det europeiske atomenergifellesskap, Det europeiske økonomiske fellesskap, Det europeiske kull- og stålfellesskap, EØS, Euro, Euroskeptisisme, Lisboa-traktaten, Maastricht-traktaten, Roma-traktaten, Schuman-planen, Traktaten om Den europeiske unions virkemåte

om endring av forordning (EF) nr. 273/2004 om utgangsstoffer for narkotika(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, nr. 1, og under henvisning til forslag fra Europakommisjonen om fusjon av allmennaksjeselskaper (EUT L 110 av 29.4.2011, s. 1). (6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/30/EU av 25. oktober 2012 om samordning av de garantier som kreves i medlemsstatene av selskaper som definert i artikkel 54 annet ledd i traktaten om Den europeiske unions virkemåte for å vern om endring av direktiv (EU) 2016/97 med hensyn til anvendelsesdatoen for medlemsstatenes innarbeidingstiltak(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 53 nr. 1 og artikkel 62, under henvisning til forslag fra Europakommisjonen Rettslige konsekvenser Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) - er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap)

Forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO

Traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) utgjør [] sammen med traktaten om Den europeiske union (EU-traktaten) det primære rettsgrunnlag for det politiske system i Den europeiske union Maastricht-traktaten (Traktat om Den europeiske union) var en mellomstatlig avtale som inneholdt enighet om en politisk union, samt en økonomisk og monetær union (ØMU) og ble undertegnet i Maastricht i Nederland 7. februar 1992 av medlemmene av De europeiske fellesskap (EF).. Avtalen trådte i kraft 1. november 1993 og opprettet Den europeiske union (EU) Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) - er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap) Traktater om Det europeiske fellesskap og Den europeiske union, ajourført med de endringer som er foretatt ved Amsterdam-traktaten. Har også med Nice-traktaten som endrer de tidligere traktater. Dansk tekst, lenker til andre språk om tilbakelevering av kulturgjenstander som er fjernet ulovlig fra en medlemsstats territorium, og om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 (omarbeiding)(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR ² under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114

Traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) utgjør sammen med traktaten om Den europeiske union (EU-traktaten) det primære rettsgrunnlag for det politiske system i Den europeiske union. WikiMatrix. Første gang konvensjonen ble brukt som rettsgrunnlag, var 2. september 1998,. 130 _ 0 ‎‡a Traktat om den Europeiske unions virkemåte ‏ ‎‡d 2007 ‏ 4xx.

lovligheten etter Traktaten om den Europeiske Unions Virkemåte (TEUV) art. 101 og 102, EØS-avtalen art. 53 og 54, samt konkurranseloven (krrl.) §§ 10 og 11. I vurderingen skal det særlig legges vekt på forbruker- og konkurransehensyn, og også personvernhensyn i den grad det er relevant Traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) utgjør sammen med traktaten om Den europeiske union (EU-traktaten) det primære rettsgrunnlag for det politiske system i Den europeiske union. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) - główny akt prawa pierwotnego Unii Europejskiej (obok Traktatu o Unii Europejskiej) Traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) utgjør [] sammen med traktaten om Den europeiske union (EU-traktaten [] sammen med traktaten om Den europeiske union (EU-traktaten Den første traktaten om Den europeiske union (Maastricht-traktaten) ble signert i februar 1992 og trådte i kraft i 1993. Samtidig ble det enhetlige europeiske marked og det europeiske økonomiske område opprettet. Etter 1993 har det fortsatt pågått en videre integrering i EU, og unionen styres idag av Lisboa-traktaten (2009)

Konsolidert utgave av traktaten om Den europeiske unions virkemåte INNLEDNING HANS MAJESTET BELGIERNES KONGE, PRESIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, PRESIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIKK, PRESIDENTE Traktaten om Den europeiske union - Treaty on European Union fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Den Europeiske Union Artikkel 7 i traktaten om Den europeiske union - Article 7 of the Treaty on European Union

EU-direktiver om helse og sikkerhet på arbeidsplassen

 1. 4 Merknad til leseren Denne utgaven inneholder de konsoliderte utgavene av traktaten om Den europeiske union og traktaten om Den europeiske unions virkemåte samt vedlegg og protokoller til disse, i den ordlyd de har etter de endringer som ble innført med Lisboa-traktaten, som ble undertegnet 13. desember 2007 i Lisboa og trådte i kraft 1. desember Den inneholder også erklæringene som er.
 2. Den europeiske enhetsakt; EKSF-traktaten; Brussel-traktaten (1965) Nice-traktaten; Traktaten om Den europeiske unions virkemåte; Mal:Den europeiske unions traktater og erklæringer; Europarett; Den europeiske finanspolitiske pakt; Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter; Stabilitets- og vekstpakten; Traktaten om Den europeiske.
 3. Krav om tillatelse ved eksport av personlig samt de oversjøiske stater og territorier som er oppført i vedlegg II til traktaten om Den europeiske unions virkemåte. skal stiles til Seksjon for eksportkontroll i UD gjennom den elektroniske søknadsportalen E-lisens. For mer informasjon og søknadsportal. Eksporttillatelse.
 4. Maastricht-traktaten, inngått 1991 mellom medlemslandene i det daværende EF, som omdannet EF til Den europeiske union (EU). Gjeldende fra 1993. Avtalen inneholdt enighet om en politisk union, samt en økonomisk og monetær union (ØMU). I tillegg inneholdt den planer om en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP). Viktige deler av den ambisiøse traktaten er blitt gjennomført, selv om.

Korresponderende artikler i EØS-avtalen og Traktaten om

1) Ved artikkel 169 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) er det fastsatt at Unionen skal bidra til at det oppnås et høyt nivå for forbrukervern ved de tiltak som den vedtar i henhold til traktatens artikkel 114. 2) Fritt varebytte for trygge og sunne næringsmidler er en nødvendig del av det indre marked, o Det europeiske råd, også kalt EUs toppmøter, er et av styringsorganene i EU, ved siden av EU-kommisjonen, Europaparlamentet, Domstolen og Rådet. Det europeiske råd består av stats- eller regjeringssjefene i medlemslandene, samt presidentene i Europakommisjonen, og ledes av EUs President. Det kalles derfor også «EUs toppmøte»

partene i Traktaten om Den europeiske unions virkemåte, heretter kalt «medlemsstater», på den ene side, og KONGERIKET NORGE, heretter kalt «Norge», på den annen side, Den europeiske union, medlemsstatene og Norge, heretter sammen kalt «Partene», SOM ER OPPMERKSOM PÅ at Norge har deltatt tett i Galileo- og EGNOS-programmen om krav til personell EUROPAKOMMISJONEN HAR - under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil luftfart, om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå og om Den europeiske union (EU) er en samling av 28 medlemsland (inkludert Storbritannia) forent for å skape et politisk og økonomisk samfunn i hele Europa. Selv om ideen om EU kan høres enkelt i begynnelsen, har EU en rik historie og en unik organisasjon, som begge hjelpemiddel i sin nåværende suksess og dens evne til å oppfylle sitt oppdrag for det 21. århundre Jeg vil i analysen ta utgangspunkt i Traktaten om Den europeiske union. Hensikten med dette valget er ikke å gjøre hevd på å forutsi den videre integrasjonsutviklingen av Den europeiske unionen, men snarere å forsøke å trekke trådene tilbake i fellesskapshistorien i 1970- og 80-årene for å etterprøve om det som ble vedtatt i Maastricht kan forklares med 'et utvidet spillover-begrep '

Europaparlaments- Og Rådsdirektiv 2010/40/Eu 2016/Eøs/7/19

Flagget til det europeiske kull- og stålfellesskap 1986-2002 EKSF-traktaten (1951), også kalt Paris-traktaten, ble signert den 18. april 1951, og trådte i kraft den 23. juli 1952. 44 relasjoner Ved etableringen av det indre marked fra 1. januar 1993 var målsetningen om et stort felles marked til en viss grad oppnådd. Etter ratifiseringen i Maastricht 1991, av traktaten om den europeiske union, har man i større grad gått over til å betegne organisasjonen som den Europeiske Union - EU Chartret om Grundlæggende Rettigheder i Den Europæiske Union fastslår politiske, sociale og økonomiske rettigheder for borgere og beboere i Den Europæiske Union (EU) som en del af EU-lovgivningen. Det blev udarbejdet af Det Europæiske Konvent og vedtaget den 7. december 2000 af Europa-Parlamentet, Ministerrådet og Europa-Kommissionen.Den daværende juridiske status var usikker, og.

Finne EU-rettens traktatgrunnlag - Universitetsbiblioteke

INNHOLDSFORTEGNELSE. I. TRAKTAT OM DEN EUROPEISKE UNION. Fortale. AVDELING I: Felles bestemmelser AVDELING II: Bestemmelser om endring av traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap med sikte på å opprette Det europeiske fellesskap AVDELING III: Bestemmelser om endring av traktaten om opprettelse av Det europeiske kull- og stålfellesska I. KonsolIdert utgave av traKtaten om den europeIsKe unIon.. 19 avdeling I Felles annet avsnitt Bestemmelser om den felles sikkerhets- og avdeling vI sluttbestemmelser.. 53 II. KonsolIdert utgave av traKtaten om den europeIsKe unIons vIrKemÅte.. 59 Første del Prinsipper. Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - Fördraget om Europeiska unionen (konsoliderad version) - Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version) - Protokoll - Bilagor - Förklaringar som fogas till slutakten från den regeringskonferens som antagit Lissabonfördraget undertecknat den 13 december.

Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter

Maastricht-traktaten trådte i kraft 1. november 1993, og Den europeiske union (EU) erstattet EF. Traktaten opprettet euro, som er ment å være den eneste valutaen for EU. Euroen debuterte 1. januar 1999. Danmark og Storbritannia forhandlet om bortvalg -bestemmelser som tillot dem å beholde sine egne valutaer Den europeiske union ble opprettet i 1953, og har etter hvert vokst til å bli en stor organisasjon bestående av 28 europeiske land. Sшylebeskrivelsen av Europasamarbeidet viser at det her ikke er tale om en tradisjonell internasjonal organisasjon norsk spill boom, men heller at EU er en samlebetegnelse for:. I forhold til et katalogapparat, kan vi derfor ikke registrere disse endringene som. Traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, før 1. desember 2009 kalt Roma-traktaten, traktaten om Det europeiske økonomiske fellesskap, ble inngått 25. mars 1957 mellom Belgia, Nederland, Luxembourg, Frankrike, Italia og Vest-Tyskland, og trådte i kraft 1. januar 1958.. Roma-traktaten er senere tiltrådt av alle land som har sluttet seg til Det europeiske fellesskap (EF) og Den.

EU- og EØS-relevante tekste

Eksf traktaten. EKSF (eng. ECSC) Det europeiske kull- og stålfellesskapet. Opprettet med Paris-traktaten i 1951 mellom Vest-Tyskland, Frankrike, Italia, Belgia, Nederland og Luxemburg EKSF-traktaten Lisboa-traktaten Nice-traktaten Amsterdam-traktaten tilslutningstraktater primærretten Status: Endret europarett: Komplekset hvor Maastricht-traktaten Denne traktat fastlegger Unionens virkemåte og fastsetter områdene for, avgrensningen av. og de nærmere bestemmelser om utøvelsen av dens myndighet. 2. Denne traktat og traktaten om Den europeiske union utgjør traktatene som er Unionens. grunnlag. De to traktatene, som er likeverdige, skal kalles «traktatene»

Traktater / Folketingets EU-Oplysnin

Traktaten om den europeiske union (Maastricht-traktaten) ble signert i februar 1992 og trådte i kraft i 1993; Den europeiske union var da etablert. Det enhetlige europeiske marked og det europeiske økonomiske område ble etablert fra 1993. Det har i årene etter 1993 foregått en videre integrering i EU. I perioden 1814-1905 var Norge i. Traktat om Den Europæiske Union har 1 aktiv annonse. Vi bruker teknologi på nettsiden vår som nettleseren din ikke støtter. Tags: eu europeisk union økonomiske den europeiske regionale maastricht traktater ef maastrichttraktaten ef-unionen maastricht-avtalen felleskap maastricht-traktaten europisk

virkemåte - norsk bokmål definisjon, grammatikk, uttale

Som angitt i tittelen, er det tilblivelen av Traktaten om Den europeiske union (også kalt Maastricht-traktaten) som er tema for oppgaven, ikke iverksettelsen. Med tilblivelsen menes bakgrunnen for Maastricht-forhandlingene og selve forhandlings- prosessen, som kan inndeles i to faser: Initiativfase og regjeringskonferanse Toggle navigation. English; Norsk; English . English; Norsk; Administration; Toggle navigatio

Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettighete

Amsterdam-traktaten utgjorde ved sin ikrafttredelse den 1. mai 1999 den tredje revisjon av Den europeiske unions (EU) forfatningstraktater.Traktatens første del inneholder tekstjusteringer av EUs forfatningstraktater. Annen del er en forenkling av de tidligere traktatene hvor kun de relevante tidligere bestemmelsene er beholdt Den europeiske union. Signeringen av Roma-traktaten på Capitol 25. mars 1957. Blant underskriverne sees Paul Henri Spaak fra Belgia (nr. 1 fra venstre), Konrad. Traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, før 1. desember 2009 kalt Roma-traktaten, traktaten om Det europeiske fellesskap, ble inngått 25. mars 1957

Men nå til dags er tingene blitt svært forandret, med Den Europeiske Union. Den nye linjen er slik: I 2005 stemte Frankrike og Nederland mot traktaten om å etablere en grunnlov for Europa Søkeresultater for Maastrichttraktaten av 7. februar 1992. Kommentarer til traktaten om Den europeiske union, med hovedvekt på bestemmelsene om økonomisk og monetær union - Haugenbok.n v Forkortelser Amsterdam-traktaten: Amsterdam-traktaten om endring av Traktaten om den europeiske union, traktaten om opprettelse av De europeiske fellesskaper og visse tilknyttede akter AP: Arbeiderpartiet ASA: Asylavdelingen, UDI Avtalen om de institusjonelle løsningene: Avtale inngått mellom Rådet for Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge om de sistnevnt EUR1001 - Innføring i Den europeiske union Om emnet. Vurderingsordning har inngående kjennskap til EUs institusjonelle struktur og virkemåte. Kandidaten kan holde seg oppdatert om utviklingen av EU og den europeiske integrasjonsprosessen. kan diskutere analytisk hva det betyr at EU er et overnasjonalt politisk system

 • Cissi klein film.
 • Järnmynt värde.
 • Calatrava watch.
 • Værmelding maspalomas, spania.
 • Barn blek og blå under øynene.
 • Ayatollah khomeini death.
 • Türkisch lernen limburg.
 • Ingolstadt audi werk.
 • Gletscherbahn zugspitze.
 • Border collie videos youtube.
 • Brud løst hår.
 • Åpningstider molde sentrum påsken.
 • Seat arona norge.
 • Protestantiske kirke sakramenter.
 • Dystrophia myotonica type 1.
 • Mosseporten åpningstider desember.
 • Fnp regal selber bauen.
 • Hvor mange egg kan en struts legge.
 • Jacobs majorstuen åpningstider.
 • Itu triathlon hamburg 2018.
 • Ingers lavkarbobrød i butikk.
 • Bytte fra tidal til spotify.
 • Fordeler med hannhund.
 • Asker og bærum bup.
 • Louis vuitton wallet.
 • Vanmoof electrified s.
 • Carl johans gate butikker.
 • Duftschneeball blütezeit.
 • Magi the kingdom of magic.
 • Airbus a380 price.
 • Base bitcoin.
 • Nille vinglass.
 • Krankenhaus traunstein stellenangebote.
 • Building activity.
 • Luke die schule und ich bewerben.
 • Rhythm dans moss.
 • Elektrisk parafinlampe.
 • Lucas cruikshank.
 • Malingsfjerner vindu.
 • Egenrådig kryssord.
 • Påskelunsj på golsfjellet.