Home

Database for statistikk i høyere utdanning

DBH er en nasjonal DataBase for statistikk om høyere utdanning i Norge. Her kan du finne statistikk om studier, studenter, ansatte, publisering med mer. Du kan selv finne tall for din enhet, sammenligne med andre enheter eller sammenligne mellom ulike tidsperioder Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske Ny database gir økt kunnskap om utdanning. høyeste fullførte utdanning var den tilsvarende andelen 21 prosent. 13 prosent av dem som hadde foreldre med lang høyere utdanning hadde ikke fullført en treårig videregående. › Matematikk og statistikk, andre › Matematikk og statistikk, andre, uspesifiserte, høyere nivå (753999) › Matematikk og statistikk › Statistikk (7532) › Statistikk › Cand.real.-utdanning, statistikk (753202 Statistikken omfatter opplysninger om igangværende utdanning per 1. oktober. Studenter i høyere utdanning. Statistikken omfatter alle registrert som studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner. Studiepoeng og fullført høyere utdanning. Statistikk om studiepoeng og fullførte utdanninger ved norske universitet og høgskoler

Kvinner diskrimineres på toppen i norsk akademia - Dagens

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) Internasjonale statistikkressurser. OECD: Utdanning (på engelsk) Eurostat: Utdanningsstatistikk (på engelsk Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Utdanning - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Nasjonal statistikk. Utdanningsstatistikk om høyere utdanning finnes hos Statistisk sentralbyrå (SSB) og Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).. DBH er et oppdragsprosjekt som Norsk senter for forskningsdata (NSD) utfører på vegne av Kunnskapsdepartementet. DBH inneholder data om organisasjon, studietilbud, studenter, ansatte, økonomi og areal fra alle universiteter og. Statistikk fra Database for høyere utdanning. Her vises alle tilgjengelige diagrammer for NMBU. Klikk på diagrammet for vise tallgrunnlaget i DBH. Antall publikasjoner Antall faglige stillinger Antall administrative stillinger Antall stipendiater Antall registrerte studente Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Benedicte Løseth Kjønnsfordeling innen forskning og høyere utdanning Bergen, 2. februar 2010. Presentasjonen skal ta for seg: områder -dette til tross kanskje for at høyere utdanning er kvinnedominert innenfor de fleste felt

Sannsynlighetsregning og statistikk for høyere utdanning viser på en pedagogisk måte hvordan sannsynlighetsregning og statistiske metoder kan anvendes innenfor en rekke ulike fagdisipliner. Det gis en bred innføring i teorien for diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, og det forklares nøye hvordan denne kunnskapen brukes, blant annet innenfor hypotesetesting og beregning av. Datagrunnlaget for rapporten er i hovedsak hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved Norsk senter for forskningsdata (NSD). NSD gjør i den sammenheng en svært viktig jobb med å tilrettelegge data, tabeller og figurer til bruk i rapporten. I tillegg bygger rapporten på data fra andre kilder Ressursheftet er skrevet for læreboken Sannsynlighetsregning og statistikk for høyere utdanning av Ørjan Kristensen og Arild Wikan. Formålet har vært å samle en del fagressurser som brukere av læreboken vil ha nytte av. I læreboken er de fleste eksemplene regnet ned til minste detalj, og det foreligger en enklere fasit på alle oppgavene Statistikk fra Database for høyere utdanning + Aktuelt SiT. For studenter; Betaling av semesteravgift. Forskrifter og retningslinjer - NMBU. Grupperoms bestilling. Karakterbeskrivelse MNT fag. Karakterregel. Nettskjema studentkonto. Rombestilling + Skjemaer. Skjema og maler for institutter og ansatte

I Norge skiller vi mellom høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning på fagskole. Begge gir studiepoeng, men ikke samme type studiepoeng. Les mer om fagskole. Opptak til høyere utdanning, altså universitets- og høgskolestudier, krever vanligvis generell studiekompetanse.. Noen studier krever bestemte fagkombinasjoner, har krav til karaktersnitt eller andre krav Lærestedene rapporterer inn beståtte grader til DBH (Database for statistikk om høgre utdanning) to ganger i året (15. februar og 15. oktober). Her kontrolleres gradene, og deretter sendes filer med beståtte grader til Lånekassen. Først når filene fra DBH er lest inn hos Lånekassen vil studenten kunne se graden inne på Dine sider

NOKUT-portalen inneholder indikatorer som er relevante og viktige for å kunne vurdere kvaliteten i høyere utdanning, og utgjør en viktig del av datagrunnlaget NOKUT trenger i tilsynsarbeidet sitt. Portalen bidrar til bedre og lettere tilgjengelige indikatorer for kvalitet i utdanning og forskning, og synliggjør og effektiviserer arbeidet med kvalitetssikring innenfor høyere utdanning DBH - Database for statistikk om høgre utdanning, Bergen, Hordaland. 134 liker dette · 2 har vært her. DBH er en del av NSD - Norsk senter for forskningsdata. DBH inneholder data om norske fagskoler,..

Svar på høring - Forslag til nye bestemmelser om rapportering av individdata til database for statistikk om høyere utdanning og fagskoleutdanning NOKUT viser til høringsbrev av 24.08.2016 fra Kunnskapsdepartementet, og har disse kommentarene til departementets høringsforslag § 7-8 Rapportering til database for statistikk om høyere utdanning (1) Formålet med en database for statistikk om høyere utdanning er å legge til rette for innrapportering og bruk av data for forskning på utdanningssektoren og for utredningsoppdrag og virksomhetsstyring i departementer og utdanningsinstitusjonene Kilde: NIFU, Forskerpersonalregisteret, Tilstandsrapport for høyere utdanning 2020 og Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019 For å nå målet om jevn kjønnsbalanse blant professorer ved norske universiteter og høyskoler innen 2026, er det beregnet at det må tilsettes om lag 3150 kvinner i professorstillinger, ifølge NIFU Arbeidsnotat 2018:1 NTNU-professor skal lede arbeid med ESS-modul. Foto: Elin Iversen / NTNU «Social inequalities in health and their determinants» er valgt ut som en av to rundespesifikke moduler for runde 11 av European Social Survey (ESS) Departementet sender med dette forslag til nye bestemmelser om rapportering av individdata til database for statistikk om høyere utdanning og fagskoleutdanning. Forslaget skal behandles sammen med forslag om nye reguleringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven som ble sendt på høring 12. mai 2016

Norsk senter for forskningsdata presenterer en database for høyere utdanning, med statistikk over vitenskapelig publisering. Statistikken viser at Institutt for klinisk odontologi (IKO) ved Universitetet i Bergen (UiB) ligger høyest, når en ser på antall publikasjonspoeng per vitenskapelig ansatt ved odontologimiljøene Når du studerer høyere utdanning får du ikke lenger Belegg for denne typen informasjon finnes i statistikk som er tilgjenglig på studiestedet ditt eller i Databasen for høyere utdanning

Her finner du statistikk over internasjonal utdanningsmobilitet og samarbeid i utdanningssektoren. Driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning. Informasjonsside om tilskuddsordningen for driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning. eTwinning Statistikk over i hvor stor grad befolkningen fullfører høyere utdanning. Andre nettsteder Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NIFU: Doktorgrader i tall Statens Lånekasse for utdanning OECD: Education at a Glance (engelsk) Eurostat: Utdanningsstatistikk (engelsk) Eurostudent (på engelsk

Flere studenter fullfører på normert tid, nedgang i antall midlertidige stillinger og økning i antall utvekslingsstudenter. Det er noen av hovedfunnene i Tilstandsrapport for høyere utdanning 2020, en årlig rapport som Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) utarbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet Cristins datautleveringsenhet håndterer alle henvendelser om utlevering av data og statistikk fra Cristin basen. Tilgjengeliggjøring av offentlige opplysninger (statistikk) og utlevering av spesialtilpassede rapporter og data er nedfelt i virksomhetens formål. Forskningsinstitusjoner, offentlige myndigheter, medier og privatpersoner er alle blant mottakerne av data fra Cristin Ifølge Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) tilbød universiteter og høyskoler 2 370 tilbud kategorisert som videreutdanning i Norge i 2018. 24 prosent av disse tilbys som mindre enn 50 prosent av heltid. Ifølge DBH tilbød fagskolene i 2018 1 924 utdanningstilbud, og tilbudene er i stor grad tilpasset voksne som er i jobb Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) sin høyere utdanning ett år etter at de begynte er uforandret på ca. 20 % før og etter reformen. Det positive hovedbildet ved universitetene blir imidlertid mindre tydelig når vi ser på de fire (eldste Når du studerer høyere utdanning får du ikke lenger Belegg for denne typen informasjon finnes i statistikk som er tilgjenglig på studiestedet ditt eller i Databasen for høyere utdanning

Database for høyere utdanning - DBH - Wiki - innsida

høyere utdanning. Den opprinnelige planen har nå virket i en fireårsperiode, I tillegg til å presentere statistikk og data over den digitale utviklingen i Datagrunnlaget for rapporten er i hovedsak hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved Norsk senter for forskningsdata (NSD) Rapportering til database for statistikk om høyere utdanning (1) Personopplysninger som nevnt i annet og tredje ledd kan behandles i en database for statistikk om høyere utdanning for å legge til rette for å utarbeide statistikk, og å gjennomføre utredninger og forskning, og for departementets forvaltning og styring av høyere utdanning

Det viktigste grunnlaget for rapporten er Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved Norsk senter for forskningsdata (NSD). NSD leverer datagrunnlag og produserer tabeller og figurer til rapporten. Andre viktige datakilder er Statistisk sentralbyrå, NIFU, Unit, NOKUT og Forskningsrådet Det viser nye tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH/NSD). Nedgang har også Kunsthøgskolen i Oslo og Norges idrettshøgskole. Norges musikkhøgskole som også er oslobasert har stillstand, mens tallene for Arkitekt- og designhøgskolen ennå ikke er klare (2) Generell studiekompetanse reguleres av forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning § 2-1, samt § 2-3 og § 2-4 om opptak på grunnlag av henholdsvis fullført høyere utdanning og fullført fagskoleutdanning, med mindre noe annet følger av forskriften her

På grunn av ulik fagkategorisering i Lånekassen og Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), er det ikke mulig å sammenligne alle utdanningstyper. Figur 3.3l Andel utenlandsstudenter av alle norske studenter etter utvalgte fagområder. 2018-2019 kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) Mai 2019 Ragnhild Tungesvik Arne Haugen, Terje Kolbu Jacobsen, Ingrid Müftüoglu og Stig Helge Pedersen Det viktigste grunnlaget for rapporten er Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ved Norsk senter for forskningsdata (NSD). NSD leverer datagrunnlag og produserer tabelle Investeringene i høyere utdanning i OECD-landene var 1,1 prosent av BNP, mens andelen var 1,2 prosent i Norge. OECD bruker fastlands-BNP for Norge. Med total BNP ville andelene ligget noe lavere. Høyere utdanning blir i økende grad finansiert av andre kilder enn det offentlige i flere OECD-land, hovedsakelig grunnet innføring av skolepenger Se oversikter over tidligere tall og statistikk (sist oppdaterte tall fra 2009) Publisert 10. feb. 2011 14:50 - Sist endret 9. okt. 2015 17:59. Del på e-post. Del på Facebook; Del på Twitter; Se også. Statistikk fra FS. Tidligere statistikk. Eksterne nettsider. Database for høyere utdanning (DBH) Senter for internasjonalisering av høgre.

Disse tallene er det nemlig institusjonene selv som rapporterer inn til Norsk Senter for Forskningsdata og database for statistikk om høyere utdanning (DBH). Heller ikke Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). ISCED er et internasjonalt rammeverk for beskrivelse av utdanning, helt fra barnehage til høyere utdanning. Slike standardiserte data gjør det mulig å sammenlikne befolkningens utdanning og kvalifikasjoner i ulike land, og å følge utviklingen over tid. Statistikk - midlertidig ansatte Midlertidigheten ved statlige universiteter og høyskoler er marginalt forbedret i 2019, men dermed fortsatt langt over nivået i arbeidslivet ellers. Dette viser tallene fra Statens database for høyere utdanning (DBH) som nå er klare Se mer av DBH - Database for statistikk om høgre utdanning på Facebook. Logg inn. eller. Opprett ny konto. Se mer av DBH - Database for statistikk om høgre utdanning på Facebook. Høyere utdanning er nøkkelen til økonomisk vekst og konkurranseevne, sosial utvikling og et rikere liv for den enkelte De dataene institusjonene har tilgjengelig gjennom Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) kan bare i begrenset grad si noe om gjennomføringsgraden til studentene, og det finnes nesten ingen lett tilgjengelig data på studieprogramnivå

Ny database gir økt kunnskap om utdanning - SS

 1. Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutv. i høyere utd. Statlig organisasjon. ERIH PLUS. Ideell organisasjon. Områdesatsing Indre Laksevåg. Lokal bedrift. Step In Dansestudio. DBH - Database for statistikk om høgre utdanning. 18. juni kl. 03:27. NSD bidrar til:.
 2. fagskoleutdanning, samt godkjent høyere utenlandsk utdanning. Med rapportserien NOKUTs utredninger og analyser vil vi bidra til økt kunnskap om forhold innenfor høyere utdanning og fagskoleutdanning som har betydning for kvaliteten i studiene og gi økt kunnskap om forhold knyttet til godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge
 3. Av alle eitt- og toåringar i landet var det i 1999 så mykje som 75 prosent det vert utbetalt kontantstøtte for. I 2011 var delen redusert til 29 prosent
 4. DBH - Database for statistikk om høgre utdanning, Bergen, Hordaland. 132 likes · 2 talking about this · 2 were here. DBH er en del av NSD - Norsk senter for forskningsdata. DBH inneholder data om..
Russisk rulett om karakterer | Nyhet | universitas

Tall fra Database for høyere utdanning viser at av de sykepleierstudentene som møter opp, er det over 17 prosent som faller fra underveis. Også her er det store forskjeller mellom studiestedene. Tallene er fra opptaket i 2016 og viser frafall frem til 2019 kassen, Database for statistikk om høyere utdanning (DBH), Statistisk Sentralbyrå (SSB), supplert med internasjonal statistikk fra OECD og UNESCO. Høy mobilitetsandel og lange tradisjoner Norge har en høyere andel av sin studentmasse i utlandet enn del fleste andre vest Grunnlagsdata -Tendenser i høyere utdanning •2. Utvikling og status i arbeidsmarkedet •3. Framtidas kompetansebehov Kilder: •Statistisk Sentralbyrå (SSB) •NAV •Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) •Samfunnsøkonomisk analyse (SA) •NSD Database for statistikk om høgre utdanning •Tekna høyere utdanning. I 2016 passerte studenttallet for første gang 250 000. Søkertallene til høyere utdanning i Norge har økt jevnt de siste ti årene, og i samordnet opptak i 2017 var det rekordmange kvalifiserte søkere (117.488). Mens 30,6 prosent av befolkningen i aldersgruppen 19-24 år var i høyere utdanning i 2006, var andelen. Høyere utdanning i Norge tilbys ved flere typer læresteder, herunder universitet, vitenskapelige høgskoler, høgskoler og andre institusjoner med akkrediterte høgskolestudier.. De fleste akkrediterte lærestedene er statlige, og alle akkrediterte læresteder er underlagt universitets- og høyskoleloven.Det stilles spesifikke krav til institusjoner innen de ulike kategoriene

Statistikk utdanning

Her er økningen i høyere utdanning størst - SS

1 Database for statistikk om høyere utdanning 2 De to andre hovednivåene er forskerutdanning og annet der det er svært få besvarelser . 5 Betegnelsen profesjonsstudium brukes i DBH for: arkitektur, design, medisin, psykologi, teologi og veterinærmedisin Kvalitet i høyere utdanning henger sammen med en rekke forhold, blant annet faglige krav og samspillet mellom lærere og studenter. Slike dimensjoner er vanskelig å måle. Kjennetegn ved fremragende høyere utdanning vil i stor grad dreie seg om kvaliteter som vanskelig lar seg kvantifisere eller som best lar seg forstå i samspillet mellom kvantitative og kvalitative faktorer Statistikk fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) viser samtidig at antall studenter per faglig årsverk ikke har økt de siste 18 årene. 6, men har gått ned. Så hvorfor vurderes likevel tidsressursen til undervisning og veiledning så negativt av de vitenskapelig ansatte? Resultatene fra UU17 gir ingen endelige svar på . hvorfo NSD - Norsk senter for forskningsdata AS (på engelsk NSD - Norwegian Centre for Research Data) er en forskningsinstitusjon som arkiverer, tilrettelegger og formidler data til forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt. Formålet med virksomheten er å gjøre tilgangen til forskningsdata enklere ved å fjerne juridiske, økonomiske og praktiske hindringer Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Utvikling i avlagte studiepoeng (helårsenheter) Som NTNU-tabell 3 nedenfor viser, er produksjonen i 2008 litt større enn i 2007, total

Høyere utdanning, forskning og innovasjon er sentralt i arbeidet med å oppfylle bærekraftagendaen som ble vedtatt av FNs Generalforsamling i 2015 og klimamålene i Paris-avtalen. Dataspesifikasjon er tilgjengelig på nettsiden til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Alle dataene er hentet fra DBH (Database for statistikk om høyere utdanning). Enkelte beregninger og foreløpige tall er hentet direkte fra FS (Felles studentdatasystem). Om årsverkstallene Tallgrunnlaget for årsverk er hentet fra DBH. De inneholder årsverk totalt, dvs også eksternfinansierte årsverk Høyeste oppnådde grad etter 8 år for nye studenter ved universiteter og høgskoler 1 Publisert 26. juni 2019; I alt Menn Kvinner; 1 Studenter som startet i høyere utdanning første gang i perioden 1.10.åååå -1 - 30.09.åååå. (F.eks. for startåret 2006 blir startperioden 1.10.2005-30.09.2006

DBH - Database for statistikk om høgre utdanning. Database for statistikk om høgre utdanning inneholder et stort utvalg av informasjon om utdanningen i Norge ved universiteter, høyskoler og fagskoler. DBH. Nasjonale styringsparametere for universiteter og høyskoler. De nasjonale styringsparameterene oppdateres årlig 15.februar/1.mars Andelen som har foreldre med videregående utdanning som høyeste fullførte, økte med 6 prosentpoeng i denne perioden, mens for dem som har foreldre med kort høyere utdanning, var økningen bare 3 prosentpoeng. For andelen studenter med foreldre med lang høyere utdanning var det marginale forskjeller fra 1995 til 2013 I disse fylkene har bare 18-19 prosent høyere utdanning. Flere kvinner enn menn har høyere utdanning Det er en noe høyere andel av kvinnene enn av mennene som har høyere utdanning; henholdsvis 26 og 24 prosent. Men andelen menn med lang høyere utdanning er nesten dobbelt så høy som blant kvinner I kommuner og fylkeskommuner utføres omtrent halvparten av årsverkene i stillinger med krav om høyere utdanning (eksklusive ledere) og en fjerdedel av fagarbeidere (eller tilsvarende). I tillegg er det knappe 15 prosent ufaglærte og 10 prosent ledere. Andelen årsverk med krav om høyere utdanning har økt med 6 prosentpoeng på ti år

Befolkningens utdanningsnivå - SS

Strykprosent på høyere utdanning . (Kilde: Database for statistikk om høyre utdanning) Artikkelen er oppdatert. Relaterte emner. nyheter,innenriks Mer innhold fra TV 2 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon. FoU-statistikkbanken. Omfatter statistikk over ressurser til FoU i Norge og andre land. Vitenskapelige Publikasjoner. University characteristics and probabilities for funding of proposals in the European Framework Programs Studiekvalitet samler tall fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) sin Kandidatundersøkelse, Samordna opptak (SO) og Database for statistikk om høyere utdanning (DBH). For en del av det som presenteres samles det ikke inn data helt ned på det enkelte studieprogram, derfor er. Tall fra statistisk sentralbyrå (SSB) og Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) viser at voksne studenter, over 30 år, utgjør en stor andel av studentmassen i høyere utdanning og etter- og videreutdanninger i Norge

Medlemmer – Koronakommisjonen

Det viser tall fra Database for statistikk om høgre utdanning. Universitetet i Tromsø hadde høyest kvinneandel med 30,4 prosent, mens Universitet i Agder (UiA) inntar bunnplasseringen med så lite som 19,8 prosent. -⁠ Det er altfor dårlig, spesielt når man ser på antallet kvinnelige stipendiater statistikk over innvandrere blant tilsatte ved universiteter, høgskoler, og høyere utdanning (inkl. doktorgrad) i FoU i næringslivet, men vi vet lite om disse forskerne, annet databaser: A. Norskfødte med to norske foreldre B. Innvandrer Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) DBH NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) inneholder et bredt spekter av informasjon om den tertiære utdanningen i Norge som inkluderer universiteter, høyskoler og fagskoler. DBH ble opprinnelig opprettet av Kunnskapsdepartementet og inneholder data om studenter, utdanning.

Prosjektet er en forskningsbasert evaluering av kvalitet og kvalitetsarbeid i norsk høyere utdanning og basert på et samarbeid mellom IPED og NIFU, med sistnevnte som formell prosjekteier. Formål Hovedmålet med prosjektet Quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances er å kartlegge og analysere sentrale faktorer som har betydning for studiekvalitet i norsk. Tabell 1 Studenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet, etter kjønn, skoleslag, eieform og lærested. 1. oktober 1996, 2005 og 2006 Tabell 2 Studenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet, etter kjønn, alder og skoleslag. 1. oktober 2006 . Absolutte tall og prosen Våren 2013 var det om lag 240 000 studenter i norsk høyere utdanning. Disse var fordelt på i alt 75 institusjoner, hvorav åtte universiteter, ni vitenskapelige høyskoler, 36 akkrediterte høyskoler og 22 ikke-akkrediterte høyskoler (Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning, DBH). Institusjonene varierer enormt i størrelse

Hver femte ansatte i høyere utdanning er midlertidig Andelen midlertidige ansatte er mer enn dobbelt så høy ved høyere utdanningsinstitusjoner som i hele den norske arbeidsstyrken. Det viser tall Akademikerne har hentet ut fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH),. NSD eier Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), og har ansvaret for å sende data fra NVI-rapporteringen for Universitets- og høgskolesektoren til Kunnskapsdepartementet. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) Er gitt i oppdrag av HOD å beregne endelige publikasjonspoeng i helsesektoren

Registeret er opprettet på 1960-tallet (med egen konsesjon), og brukes i NIFU til statistikk over høyere utdanning, kandidatundersøkelsen hvert annet år og til påføring av utdanningsopplysninger i NIFUs Forskerpersonalregister, som er del av grunnlaget for den nasjonale FoU-statistikken høyere utdanning og fortsatt satsing på di gital kompetanse - et godt studentvelferdstilbud uavhengig av studentenes bakgrunn, økonomi og Dataspesifikasjon er tilgjengelig på nettsiden til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med institusjonene definert samfunns - o Isaksen ønsker å samle all statistikk og databasene som for eksempel Studiebarometeret og Database for statistikk om høyere utdanning på ett sted. - Det skal bli like lett å sjekke ut kvaliteten på utdanninger som det i dag er å finne en forbrukertest på nett før du kjøper ny oppvaskmaskin I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING Tjenesteråd for studieadministrasjon. •FS-databaser •inneholder institusjonenes egne student- og studiedata •felles strukturer på tvers av institusjonene •Institusjonsregister bidrar med statistikk, analyser, råd og veilednin

Det kjønnsdelte akademia | MadDam | Et bloggkollektivJentene slår til23 prosent hopper av studiet - Rogalands AvisHer kan du se oversikten over alle NTNU sine eiendommer

Utdanning - SS

Dette kommer frem av nye tall fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH). Stryker på første forsøk Administrasjonssjef ved BI, Kjersti Gummerson, forklarer at den høye strykprosenten skyldes tøffe kurs på første studieår i matematikk, statistikk og bedriftsøkonomi hvor det kreves stor arbeidsinnsats for å bestå I lov om universiteter og høyskoler (UH-loven) er det er viet en del plass til regulering av opptaket i paragraf § 3-6.Krav for opptak til høyere utdanning. Blant annet kreves det at det generelle grunnlaget for opptak som student (generell studiekompetanse) er fullført og bestått norsk videregående opplæring med fastsatte krav til fagsammensetning og timefordeling Det viser en analyse av kostnadsfaktorene i høyere utdanning som NIFU har gjennomført i samarbeid med Deloitte. Analysene er basert på regnskapsdata fra institusjonene og data fra Database for høyere utdanning (DBH)

Statistikk om høyere utdanning - regjeringen

Et utvekslingsopphold i utlandet vil si at du tar deler av utdanningen ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. Utveksling kalles også delstudier eller delgrad i utlandet. Som regel vil studenter ved norske universiteter og høyskoler ha mulighet til å velge mellom flere utenlandske utdanningsinstitusjoner som de kan utveksle til. Det har lenge vært et politisk mål at flere norske. Datakildene brukt i denne artikkelen er NSDs Database for høyere utdanning- Fagskolestatistikk og SSBs fagskolestatistikk (SSB tabell 11638). SSBs fagskolestatistikk bygger på Database for høyere utdanning. Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag. Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om. Hver femte ansatte i høyere utdanning er midlertidig Av NTB 17. mars 2017, 08:25 Mens andelen midlertidige ansatte i den norske arbeidsstyrken mellom 15 og 74 år lå på 8,2 prosent i fjerde kvartal i fjor, var den i gjennomsnitt på 19,7 prosent ved de høyere utdanningsinstitusjonene her i landet

Statistikk fra DBH (database for høyere utdanning

Tendensen til at kvinner er overrepresentert i høyere utdanning i befolkningen gjelder dessuten også for norskfødte med innvandrerforeldre: I 2016 hadde norskfødte kvinner med innvandrerforeldre i alderen 19-24 år den høyeste andelen i høyere utdanning i Norge, med 51 prosent, mens 38 prosent av mennene med innvandrerforeldre var i høyere utdanning Database for statistikk om høyere utdanning - referansegruppe Adeline Landro, Hordaland fylkeskommune. Referansegruppe for studiebarometeret for fagskolestudenter Pål Hægland, Høyskolen Kristiania . Jan Erik Lie, Vestfold fylkeskommune . Kjersti Hopland Kvale, Hordaland fylkeskommune. Høyere utdanning har vært gjenstand for store endringer de siste årene. men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet en høyere utdanning som har vært på utvekslingsopphold. Nye data fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) gjør det mulig å koble ferdige kandidater til mobilitetsstatistikk på individnivå. På den måten kan vi si langt sikrere hvor stor ande Database for statistikk om høyere utdanning viser at det i 2016 er registrert over 22.000 utenlandske studenter i høyere utdanning i Norge

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Fra NSD/DBH har vi mottatt data på sum søknader, sum førsteprioritetssøknader, opptatte studenter, og registrerte studenter fra 2000-2017 og data på ferdig utdannete kandidater fra 2000-2017 for all Datamateriale er hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Materiale om emnebeskrivelser er hentet fra institusjonenes nettsider. Arbeidsgruppen har innhentet materiale om praksis-/vurderingsdokumenter fra 5 institusjoner. Professor Vidar Gynnild, NTNU ble invitert til ett av arbeidsgruppens møter for å innlede ti Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) samler informasjon om aktiviteten ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler. Databasen inneholder opplysninger om utdanning, forskning, tilsatte, økonomi, arealer m.m., og forvaltes av NSD - Norsk senter for forskningsdata Nasjonal database for statistikk over høyere utdanning (NSD) Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory International encyclopedia of the social and behavioral sciences (2nd edition) Høgskolen i Akershus (HiAk) var en statlig høgskole i Norge som eksisterte fra 1. august 1994 til 1. august 2011, da den ble slått sammen med Høgskolen i Oslo til Høgskolen i Oslo og Akershus.. I 2011 hadde HiAk 3005 studenter og 311 ansatte årsverk .Høgskolen var en av 24 statlige høgskoler i Norge og et resultat av at fem statlige høgskoler i Oslo-området ble slått sammen som en. Høgskolen i Nesna (HiNe, HiNesna) var en av 24 statlige høgskoler i Norge og Nord-Norges nest eldste institusjon for høyere utdanning, og videresføres etter fusjonen med Universitetet i Nordland som Nord universitet, Nesna.. Høgskolen ble etablert som Nesna lærerhøgskole i 1918 og omorganisert til Høgskolen i Nesna i forbindelse med Høgskolereformen i 1994

 • Hva er sekret.
 • Buy a wow character.
 • Sveisemaske automatisk.
 • Saucony kinvara 8 herre.
 • Hoste fest.
 • Hvorfor trenger vi skjelettet.
 • Jess smith.
 • Hammerbor clas ohlson.
 • Rette opp ytterdør.
 • Dsh prüfung köln.
 • Wie viele menschen starben an der pest.
 • Sykkeljakke vanntett.
 • Markov processes.
 • Ägypten urlaub.
 • Lær å lese goboken.
 • Michael myers 2007.
 • Kurfürstliches schloss koblenz.
 • Baby såpe i badevannet.
 • Elizabeth movie imdb.
 • Polaris atv deler.
 • Restauranter alexander kiellands plass.
 • Qin shi huangdi.
 • Fupa saalekreis kreisliga staffel 2.
 • English introduction essay.
 • Emma wants to live documentary.
 • Lime baderomsplater på murvegg.
 • Arken spa göteborg.
 • Polaroid z2300 saturn.
 • H2o plötzlich meerjungfrau staffel 3 folge 7.
 • Normativ kulturforståelse definisjon.
 • Grå fluesnapper sang.
 • Skipass zillertal arena 2018.
 • Fürbitten neue wege gehen.
 • Permisjon uten lønn søknad.
 • Grisfoder granngården.
 • Gjenopprette tømt papirkurv mac.
 • Konkanbanen.
 • Iphone 6s plus 128gb.
 • Olof palme.
 • Unga fakta mumier.
 • Deutsche botschaft oslo reisepass beantragen.