Home

Straffeloven 1902 paragraf 162

Straffeloven 1902 - strl. 1902. Første Del. Almindelige Bestemmelser. (§§ 1 - 82) Indledende Bestemmelser. (§§ 1 - 11) § 1. Denne Lovs første Del finder, forsaavidt intet modsat er bestemt, Anvendelse paa alle strafbare Handlinger. § 2. De strafbare Handlinger, som omhandles i denne Lovs anden Del, er Forbrydelser

Straffeloven 1902 - strl. 1902. Første Del. Almindelige Bestemmelser. (§§ 1 - 82) Indledende Bestemmelser. § 162. Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Maaneder straffes de i foregaaende Paragraf nævnte Personer, naar de, med Kundskab eller bestemt Formodnin.. Straffeloven av 1902 ble vedtatt av Stortinget 22. mai 1902 og trådte i kraft 1. januar 1905.Der erstatta da kriminalloven av 1842.Loven ble i 2005 vedtatt erstatta av ny straffelov, som først trådte i kraft 1. oktober 2015.. Loven var delt i tre: Første del: Generelle bestemmelser, felles for alle lovbrudd Overtredelse av straffeloven § 162, sykepleierutdannelse. Still spørsmål Still spørsmål account_circle. Gutt, 20 år. account_circle. Gutt, 20 år. SPØRSMÅL. Hei,Da jeg skulle søke jobb på skole, fikk jeg anmerkning på politiattest at jeg hadde blitt straffet i forhold til §162 narkotika. Hvis jeg skal søke jobb som sykeplieier,.

Straffeloven 1902 (Almindelig borgerlig Straffelov forkortet straffeloven eller strl) var en norsk lov som inneholdt de mest sentrale bestemmelsene om straff.Loven ble vedtatt 22. mai 1902, trådte i kraft 1. januar 1905 og gjaldt frem til den nye Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015.. Straffeloven av 1902 besto av tre deler Narkotikalovbrudd i norsk lov []. To lovverk i norsk jus beskriver handlinger i relasjon til narkotika som er belagt med straff: Straffeloven og Legemiddelloven.I Legemiddelloven ligger også hjemlene til den norske Narkotikalisten.. Straffeloven []. Ifølge Straffelovens §162 1. ledd kan man straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år for narkotikaforbrytelse for å ulovlig tilvirke.

Straffeloven er den sentrale loven på straffeområdet, men det finnes i tillegg straffebestemmelser i en rekke andre lover. Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015, og erstattet fra samme tidspunkt den gamle straffeloven av 1902. I utgangspunktet gjelder straffeloven 2005 for handlinger begått etter 1. oktober 2015 Narkotikalovbrudd i norsk lov. To lovverk i norsk jus beskriver handlinger i relasjon til narkotika som er belagt med straff: straffeloven og legemiddelloven.I legemiddelloven ligger også hjemlene til den norske Narkotikalisten.. Straffeloven. Ifølge straffelovens § 231 kan man straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år for «narkotikaovertredelse» for å ulovlig tilvirke, innføre.

Straffeloven 1902 - strl. 1902 Straffeloven 2005 - strl. 2005 §162 første ledd §231 første ledd §162 andre ledd §232 første ledd §162 tredje ledd §232 andre ledd §162 fjerde ledd §231 andre ledd, §232 tredje ledd §192 første ledd §291 §192 andre ledd og 206 §29 Lovspeil mellom straffeloven av 1902 og 2005 i Norge. Lovspeilet er en sammenligning av de norske lovene almindelig borgerlig straffelov av 22. mai 1902 nr. 10 og lov om straff av 20. mai 2005 nr. 28.Listen speiler paragrafene i straffeloven av 1902 og 2005 Rasismeparagrafen er i Norge et tilnavn på § 185 i straffeloven av 2005 som forbyr diskriminerende eller hatefull ytringer rettet mot noens hudfarge, etnisitet, religion, livssyn, seksuelle legning eller funksjonshemning.Bestemmelsen er en innskrenking av ytringsfriheten som har som mål å beskytte minoriteter.Paragrafen ble innført i 1970 (da med som § 135a i den norske straffeloven av. Regjeringen fremmet 2. juli 2004 forslag om en alminnelig del i en ny og moderne straffelov som møter utfordringene i dagens kriminalitetsbilde. Loven skal avløse straffeloven fra 1902.(Ot.prp. nr. 90)

Straffeloven § 232. Grov narkotikaovertredelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov skal det særlig legges vekt på. a) hva slags stoff den gjelder. b) mengden, og. c) overtredelsens karakter. Overtredelser som omfatter en meget betydelig mengde, straffes med fengsel fra 3 år inntil 15 år Straffeloven § 271 straffer den mildeste formen for vold, nemlig kroprenkelse. Andre ledd regulerer også visse straffrihetsgrunner. Bestemmelsen må sees i sammenheng med § 273 om kropade. I § 271 straffes primært den som øver vold. I utgangspunktet vil alle som har øvet noen form for vold falle inn under bestemmelsen. § 273 rammer imidlertid de Oppgaven omhandler Straffeloven av 22. Mai 1902 nr. 10 (heretter straffeloven eller strl.) § 219 første ledd om vold i nære relasjoner. Bestemmelsens første ledd lyder: Den som ved å true, tvinge, begrense bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen måte krenke, grovt eller gjentatt mishandle Straffeloven § 323 gjelder mindre tyveri. De objektive og subjektive vilkårene for straff er sammenfallende med strl. § 321 om tyveri. For at det skal være tale om et mindre tyveri må imidlertid straffskylden være liten. Grunnen til dette må være at det er tale om en ubetydelig verdi, og dessuten må forholdene for øvrig Les mer Les me Straffeloven § 213 var bestemmelsen i den norske straffeloven av 1902 som frem til den ble opphevet ved lov 21. april 1972 nr. 18 kriminaliserte utuktig (seksuell) omgang mellom menn samt seksuell omgang mellom mennesker og dyr (tradisjonelt betegnet som sodomi): «Finder utugtig omgjængelse sted mellem personer af mandkjøn, straffes de, der heri gjør sig skyldige, eller som medvirker.

Straffeloven § 272 gjelder grov kroprenkelse; en kvalifisert form for kroprenkelse, se § 271. Hvorvidt kroprenkelsen er grov beror på en helhetsvurdering, der det særlig skal legges vekt på om det er årsakssammenheng mellom kroprenkelsen og visse følger, og for øvrig om det foreligger grove trekk ved handlingen (se bokstav a til f). Listen er Les mer Les me Straffeloven § 274 omhandler grov kroppsskade; en form for kvalifisert kroppsskade (se § 273). Hvorvidt kroppsskaden er grov beror på en helhetsvurdering, der det særlig skal legges vekt på om noen av de følger loven nevner har inntrådt på grunn av skaden, og for øvrig om handlingen har visse trekk (se bokstav a til f) Straffeloven § 302 gjør det straffbart å ha seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, jf. første punktum. For hva som regnes som «seksuell omgang», se lovkommentaren til strl. § 291 . Etter andre punktum straffes også den som får et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv Straffeloven av 2005 er den tredje straffelov vi har i Norge. Den erstattet alminnelig borgerlig straffelov 22. mai 1902, som igjen avløste kriminalloven av 1842. Det viktigste dokumentet som begrunner de generelle delene av dagens straffelov, er Ot.prp. 90 (2002-2003) fra Justisdepartementet

Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) - 14de

Straffeloven § 192 a § 192 a Med fængsel fra 2 år indtil 8 år straffes den, der overtræder lovgivningen om våben og eksplosivstoffer eller artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 af 14. marts 2012 ved under særligt skærpende omstændigheder at indføre, udføre, transportere, erhverve, overdrage, besidde, bære, anvende, tilvirke, udvikle eller. Straffeloven av 1842, også kalt Kriminalloven av 1842, ble vedtatt av Stortinget den 20. august 1842, og erstatta da strafferettsbestemmelsene i Christian Vs Norske Lov.Den trådte i kraft 1. januar 1843. Legalitetsprinsippet fra Grunnloven av 1814, der det forutsettes at ingen kan dømmes uten etter lov, og at ingen kan straffes uten dom, ble gjennomført i denne loven Straffeloven av 1902 består av tre deler, første del omhandler generelle bestemmelser som er felles for alle lovbrudd, andre del forbrytelser, tredje del forseelser. Med mindre annet er sagt, gjelder de alminnelige bestemmelsene også for alle straffebestemmelser i andre lover Straffeloven 1902 - strl. 1902 Straffeloven 2005 - strl. 2005 §162 første ledd §231 første ledd §162 andre ledd §232 første ledd §162 tredje ledd §232 andre ledd §162 fjerde ledd §231 andre ledd, §232 tredje ledd §192 første ledd §291 §192 andre ledd og 206 §29

Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) - 19

Straffeloven. Lov 22. mai 1902 nr. 10 - Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) Lov | Dato: 27.02.2007 | Justis- og beredskapsdepartementet. Se loven på lovdata.no. Tilhørende forskrifter. Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett; Tilhørende tolkningsuttalelse Straffeloven § 162 § 162 Den, som ellers for eller til en offentlig myndighed afgiver urigtig erklæring om forhold, angående hvilke han er pligtig at afgive forklaring, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder 3.2.2!Straffeloven av 1902 Narkotika er ikke definert i loven. I straffeloven § 162 fremgår det at narkotika er stoff som med hjemmel i lov er ansett som narkotika. Hvilke stoffer som har vært ansett for å være narkotika har variert gjennom tiden I tillegg foreslår utredningen å gjeninnføre en bestemmelse etter mønster av straffeloven 1902 § 330, som satte straff for den som stifter eller deltar i en forening som er forbudt ved lov, eller som har til formål å begå eller oppmuntre til en handling som kan straffes med fengsel i minst 6 måneder

Straffeloven av 1902 - lokalhistoriewiki

 1. 1.4 Straffeloven 1902 § 195 - seksuell omgang med barn under 14 år Rapporten omhandler saker hvor det er avsagt dom etter § 195 i straffeloven 1902. Paragrafen rammer seksuell omgang med barn under 14 år. Denne straffe­ bestemmelsen er endret i den nye straffeloven 2005 slik at handlinger som tidligere falt inn under § 195, n
 2. Straffeloven 1902 § 216 forbyr at en umyndig unndras eller holdes unndratt fra sine «foreldres eller andre vedkommendes omsorg». Som «umyndig» regnes enhver person under 18 år
 3. Paragraf 213 i straffe... Paragraf 213 i straffeloven 28. Dokumenter fra Friele og Det Norske Forbundet av 1948 sitt engasjement for å få fjernet paragraf 213 i straffeloven, som forbød seksuell omgang mellom menn. Loven ble fjernet i 1972
 4. Straffeloven av 1902. Straffeloven av 2005. Vold mot offentlig tjenestemann § 127 §§ 155, 265, 286. Besittelse narkotika § 162 første ledd, jfr. femte ledd § 231 første ledd. Trusler § 227 §§ 263, 264. Kroprenkelse § 228 §§ 271, 272. Kroppsskade § 229 §§ 273, 274 første ledd. Mindre tyveri ---§ 323. Tyveri § 257 § 321.
 5. delig borgerlig straffelov 22 mai 1902 nr. 10, lov 22 mai 1902 nr.11 om den al

Overtredelse av straffeloven § 162, sykepleierutdannels

Faktisk var det slik at en paragraf i straffeloven som mellom 1902 og 1972 likestilte seksuell omgang mellom menn med utukt mot dyr. Seksuell orientering utenom å være heterofil var den gang altså omgang mellom menn. Andre former for seksuell orientering var ikke omtalt på 1970-tallet. Denne paragrafen, paragraf 213, ble altså avviklet i 1972 objektive gjerningsinnholdet i straffeloven 1902 § 390 a (nå straffeloven § 266) som hensynsløs atferd. Høyesterett fant imidlertid ikke grunnlag i lagmannsrettens begrunnelse for at siktedes forsett omfattet at fornærmede skulle oppfatte krenkelsen (avsnitt 22). Lagmannsrettens kjennelse ble derfor opphevet § 162. Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, Den adgang til å kombinere frihetsstraff med bøtestraff som følger av denne paragraf, Det samme gjør straffeloven § 54 nr. 2 annet ledd. Tilføyd ved lov 17 jan 1997 nr. 11.

Vi er et spesialisert strafferettsfirma, og arbeider nå med å utvikle en kostnadsfri og fritt tilgjengelig versjon av straffeloven med lovkommentarer. Vi vil fortløpende legge ut nye bestemmelser her underveis. Straffeloven er bygget opp i tre deler som igjen er delt inn i forskjellige kapitler. Første del inneholder de alminnelige bestemmelsene, andre del definerer de straffbar §§ 53 a og 53 c, straffeloven 1902..... 52 55 § 262 og straffeloven 1902 §§ 145 under overføring annet ledd og 145 b 162 5.14.2 Forslag om endringer i injurielov-4.13 Bestemmelser i straffeloven 1902 5.14.3 Departementets vurdering.. 165 kapittel.

Straffeloven Almindelig del 1. kapitel Indledende bestemmelser § 1 Straf kan kun pålægges for et forhold, hvis strafbarhed er hjemlet ved lov, eller som ganske må ligestilles med et sådant. Med hensyn til de i kapitel 9 nævnte retsfølger gælder en tilsvarende regel Søkeresultater for Straffeloven - Haugenbok.n Overtredelse av straffeloven § 162, sykepleierutdannelse 23.01.2012 2012 Politi Spm. om misbruk av overmaktsforhold og lignende,straffeloven §295 27.04.2018 2018 Lov og rett Hvordan er reglene for utpressing i straffeloven De aller fleste ytringer er tillatte i Norge, og ytringsfrihet er et avgjørende prinsipp i norsk lovgivning. Men denne er ikke absolutt. Det er straffbart å komme med grove hatefulle eller diskriminerende ytringer mot enkeltpersoner. Dette er lovfestet i straffelovens § 185, som dermed begrenser ytringsfriheten (Grunnloven § 100) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet) 9.17.2 Gjeldende rett Straffeloven 1902 har en rekke straffebestemmelser som retter seg mot ulike former for misbruk av offentlig myndighet

3 Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) av 22. mai 1902 nr 10 ~ 3 ~ maktbruk vært diskutert. Saken gjaldt i meget korte trekk at en polititjenestemann hadde brukt sin maglite-lommelykt som slagvåpen i forbindelse med en pågripelse av bilfører etter en biljakt Straffeloven paragraf 275. Loven er opphevet ved lov 20 mai 2005 nr. 28, som endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).Lovens tittel endret ved lov 23 jan 1998 nr. 9 (korttittel tilføyd). - Se lover 13 des 1946 nr. 14, 28 mai 2010 nr Lov 22. mai 1902 nr.10 Almindelig borgerlig Straffelo Straffeloven § 163 § 163 Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder mai 1902 nr.10. Innenfor I forbindelse med utarbeidelsen av den nye straffeloven av 20. mai 2005 nr. 28 fikk man uttalelser om at det var ønskelig å heve skyldkravet fra vanlig uaktsomhet til grov vil § 3 være en paragraf som plukker opp de tilfeller som faller utenfor

Straffeloven 1902 (Opphevet) - Jusleksikon

Straffelovens 247 Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) - 23de § 247. Den som i ord eller handling optrer på en måte som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit, eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 å Overtredelse av straffeloven § 162, sykepleierutdannelse 23.01.2012 2012 Politi Spm. foreldelse av betaling ilagt ved forenklet forelegg. 02.03.2018 2018 Lovbrudd Netthandel - 350 kroners grensen og fortollingsgebyr 28.11.2019 2019 Tol 1. A, født 00.00.1960, dømmes for overtredelse av straffeloven (1902) § 219 første ledd og straffeloven (2005) § 282 til fengsel i 1 år og 6 måneder. 2. A, født 00.00.1960, dømmes til å betale B oppreisning med kr 100 000 innen 14 dager fra dommens forkynnelse. 3. A, født 00.00.1960, dømmes til å betale C kr 50 000 innen 14 dager fr I den nye straffeloven er den gamle bestemmelsen i stor grad videreført i paragraf 151. Her er straff for valgpåvirkning ved trusler, stemmekjøp eller hindring av stemmegivning tatt med videre. Det stemmer likevel at formuleringene om «løgnagtige Forespeilinger» er tatt ut Retorsjon er et begrep du kan møte på i forbindelse med legemsfornærmelse etter straffeloven § 228. Begrepet betegner når handlingen allerede er gjengjeld. Hvis du blir fiket til på byen og du selv reagerer med å fike tilbake så kan den første ørefiken lates straffri fordi du har gjengeldt handlingen

LOV 1902-05-22 nr 10: Almindelig borgerlig Straffelov Bekendtgørelse af straffeloven - WIPO. Paragraf 267 Straffeloven. Straffelov Paragraf 267. REU, Alm.del - 2012-13 - Bilag 83: Straffelovrådets Straffelov Paragraf 267. Straffelov Paragraf 267. Paragraf 267 Straffeloven. kjøring har endt med en dødsulykke; Vegtrafikkloven (vtrl.), lov 18. juni 1965 nr. 4 § 3 og Straffeloven (strl.), lov 22. mai 1902 nr.10 § 239. Det følger av vtrl. § 3 første ledd 3 at Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende o Straffelovens paragraf 195. Per Annar Holm . 7. mai 2015 12:23. smp-stories-top-widget § 195. Den som har seksuell omgang med barn under 14 år, straffes med fengsel inntil 10 år. Dersom den seksuelle omgangen var samleie, er straffen fengsel i minst 3 år. Fengsel inntil 21 år kan idømmes dersom. a Vurdering (5 anker er best): Posisjon: 58°2'19.1″N 7°8'57.5″E Besøkt antall ganger: 2 Sist besøkt: 23.8.2018 Webkamera: Nei. Fasiliteter: Servicebygg med dusj og straffeloven 1902 mv. (straffebud om å møte et barn med forsett om å begå seksuelt overgrep mv.). Videre vil rettspraksis være en sentral og viktig rettskilde. I skrivende stund finnes det ikke rettspraksis fra Høyesterett som går direkte på strl. § 201 a

straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015. Det var derfor riktig av lagmannsretten å anvende straffeloven 1902. (12) Straffeloven 1902 § 162 første, andre og femte ledd lyder slik: «Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender elle Under straffeloven av 1902 var medvirkningsansvaret regulert i tilknytning til det enkelte straffebud. blant annet § 162 om narkotikaforbrytelser. 30 Et trekk ved denne utviklingen er at For enkelte straffebud kommer ansvaret til uttrykk ved at handlingsnormen og reaksjonsnormen står i samme paragraf Skyldkravet lett uaktsomhet (culpa levissima) (vedkommende kunne ha innsett følgen) i straffeloven 1902 erstattes i straffeloven 2005 med krav om vanlig uaktsomhet (vedkommende burde ha innsett følgen). Opphevelse av straffeloven 1902 og åtte andre lover. Endringer i 259 andre lover, herunder straffeprosessloven

Narkotikalovbrudd - Jusleksikon

 1. Den nye straffeloven (2005) trådte i kraft 1. oktober 2015. Det er derfor få Høyesterettsavgjørelser som har anvendt strl. § 282, men det er omfattende rettspraksis i den gamle straffeloven lov 22. mai 1902 nr. 10 om straff § 219. Fra den gamle straffebestemmelsen § 219 til den nye § 282, kan man se at formuleringen er noe annerledes
 2. alitet. Det sker ofte, at der i denne type sager rejses tiltale for både dokumentfalsk og bedrageri
 3. dre realitetsendring, idet straffeloven 1902 § 50 for tilfeller hvor forsøket var fullendt fastsatte at tilbaketreden måtte skje forinden han endnu ved, at den forbryderske Virksomhed er opdaget

Lov om straff (straffeloven) - Lovdat

 1. Det står jo ikke noe om at den syke og den man har seksuell omgang med må være samme person. Men man kan jo tenke seg at om personen var frisk, hadde kanskje ikke dama gått fra han, og da hadde jeg ikke hatt omgang på et senere tidspunkt i og med at jeg ikke ville ha vært sammen med henne
 2. Straffeloven § 275 er en svært viktig bestemmelse og regulerer drapstilfellene. Selv om bestemmelsen er en av de som får mest oppmerksomhet er ikke selve lovtolkningen så veldig vanskelig. Vilkåret er også at gjerningsmannen må drepe en annen. Vilkåret i straffeloven 1902 var at gjerningsmannen forvoldt en annens død, men endringen innebærer ingen realitetsendring. Dette innebære
 3. Straffeloven bør ikke brukes mot rene meningsytringer Prospekt øvrevollkollen trykk by voice reklamebyrå - issuu. Dette er Breivik-dommen - 22. juli 2011 - Terroren som Veiledning vedrørende frysforpliktelser relatert til.
 4. Straffeloven 1902 har en rekke straffebestemmelser som retter seg mot ulike former for misbruk av offentlig myndighet. Straffeloven 1902 § 120 rammer offentlige tjenestemenn som gir et offentlig dokument et uriktig innhold, for eksempel ved å anføre en usannhet i en protokoll

Narkotikalovbrudd - Wikipedi

Sarpsborg Arbeiderblad - Straffeloven (1902) § 270. Relaterte søk. Straffeloven 270 Første Ledd. Straffeloven § 270. Straffeloven Paragraf 270. Straffeloven 1902 Paragraf 270. Straffeloven 1902 - strl. 1902 Straffeloven 2005 - strl. 2005 §162 første ledd §231 første ledd §162 andre ledd §232 første ledd §162 tredje ledd §232 andre ledd §162 fjerde ledd §231 andre ledd , §232 tredje ledd §192 første ledd §291 §192 andre ledd og 206 §292 §192 tredje ledd §293 §192 fjerde ledd §294 §193 §29 Straffeloven (1902) § 162 Publisert 02.03.17. En 53 år gammel mann ble i tingretten dømt til fengsel i ett år og 6 måneder for befatning med ca. 100 gram amfetamin og ca. 300 gram metamfetamin. Han anket over skyldspørsmålet til lagmannsretten, men trakk anken dagen før ankeforhandling nye straffeloven Almindelig borgerlig straffelov af 22. mai 1902, også kalt straffeloven av 1902. Med straffeloven av 1902 ble straffene for mødrene mildnet. Straffene for fedres forbrytelse og unnlatelse overfor den gravide kvinnen ble derimot skjerpet. Foreldre, husbondsfolk og andre fikk økt ansvar for å yte hjelp BOOKBESKRIVELSE..... mai 1902 nr. 10. Forskrifter gitt i medhold av straffeloven 1902 gjelder også etter at loven her har trådt i kraft. Del paragraf Almindelig Borgerlig Straffelov AF 22 Mai 1902: Og Lov Om Dens Ikrafttraeden AF Samme Dato (1903) | Francis Hagerup | ISBN: 9781168146724 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon....

Straffeloven (lovspeil) - Wikipedi

På s. 84 er det opplyst at den nye loven ikke inneholder noen paragraf som direkte motsvarer straffeloven 1902 § 63, men at regelen i § 63 likevel fortsatt gjelder. Dette illustreres av at det i Prop. 64 L (2014-2015) er foreslått en utbygning av strpl. § 40 tredje ledd som bygger på at regelen gjelder 28. november: Tiltalen omhandler overtredelser av straffeloven (1902) § 193 ved misbruk av stilling overfor en person i tiden 2011-2014 og misbruk av stilling/tillitsforhold og/eller utnyttelse av psykisk utviklingshemming overfor en annen ved en anledning mai/juni 2014.Tiltalen omhandler også to overtredelser av straffeloven (1902) § 224 første ledd, for å ha utnyttet to personer i. I den nye Straffeloven § 18, er nødverge definert med et mer moderne språk, men det er ikke tilsiktet noen realitetsforskjell i forhold til den gamle [Straffeloven 1902]] § 48. Bestemmelsen må ikke forveksles med nødrett -paragrafen i Straffeloven § 17 , som omhandler tiltak mot farer som ikke skyldes rettsstridige angrep 2.2 Rettstilstanden før straffeloven § 59 ble endret Før lovendringen i 2001 lød Straffeloven 1902 § 59: Hvad i foregaaende Paragraf er bestemt, kommer ogsaa til Anvendelse paa den, som, forinden han endnu vidste sig mistænkt, har saavidt muligt og i det væsentlige forebygge Tiltalen omhandler overtredelser av straffeloven (1902) paragraf 193 ved misbruk av stilling overfor en person i tiden 2011-2014 og misbruk av stilling og tillitsforhold og/eller utnyttelse av.

Rasismeparagrafen - Wikipedi

Straffeloven (av 1902) paragraf 200 Den som foretar seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det, straffes med bøter eller fengsel inntil ett år. Den som foretar seksuell handling med barn under 16 år, straffes med fengsel inntil tre år straffeloven 1902. Det er pekt på at det i spesialmotivene til § 232 i Ot.prp. nr. 22 (2008‒2009) er uttalt at den øvre strafferammen er utvidet for å kunne oppnå den ønsked Lov om straff (straffeloven) Dato LOV-2005-05-20-28 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret LOV-2017-06-21-90 fra 01.07.2017 Publisert I 2005 hefte 6 Ikrafttredelse 01.10.2015, 07.03.2008 Endrer LOV-1902-05-22-10 Kunngjort 20.05.2005 Korttittel Straffeloven 2005 - strl. 2005 Kapitteloversikt

Faktaark om ny straffelov - regjeringen

En barneomsorgsattest omfatter, i tillegg til de bestemmelsene som er nevnt i annet ledd, også overtredelse av straffeloven(lov av 20. mai 2005 nr. 28 - Lov om straff): § 231 (narkotikaovertredelse), § 232 (grov narkotikaovertredelse), § 257(menneskehandel), § 258 (grov menneskehandel), § 274 (grov kroppsskade), § 275 (drap), § 282 (mishandling i nære relasjoner), § 283 (grov. lagmannsrettens tolkning av straffeloven 1902 § 132 a. (7) Jeg er kommet til at anken fører frem. (8) A er som nevnt domfelt i henhold til tiltalen post I for overtredelse av straffeloven 1902 § 132 a. Truslene ble fremsatt før ikrafttredelsen av straffeloven 2005. Paragraf 132 a e Strafferammen for naskeri etter straffeloven 1902 ble endret ved lov 28. juni 2002 nr. 55, slik at bot og fengselsstraff kan idømmes samtidig. Hensikten med lovendringen, som innebar at den øvre strafferammen ble høyere enn fengsel i seks måneder, var å utvide privatpersoners adgang til å pågripe naskere, jf. straffeprosessloven § 171 jf. § 176 første ledd annet punktum Straffeloven (av 1902) paragraf 195 Den som har seksuell omgang med barn under 14 år, straffes med fengsel inntil 10 år. Dersom den seksuelle omgangen var samleie, er straffen fengsel i minst 3 år

Tiltaket bygger på prinsippene i straffeloven som ligger allerede fra 1902, og ble endret i 1970 (§135a). Flere justeringer og tillegg har blitt gjort blant annet i 1981 og 2005. Med andre ord har vi en lang tradisjon for å være bevisst på å beskytte utsatte grupper i Norge Merknadene knyttet seg til straffeloven (1902) §§ 162 og 232. Politiattesten viste til fem ulike dommer, som alle gjaldt oppbevaring av narkotiske stoffer. I enkelte av dommene var studenten også dømt for voldsutøvelse. Felles klagenemnd fant at studenten måtte utestenges fra praksisopplæringen Straffeloven 1902 har en rekke straffebestemmelser som retter seg mot ulike former for misbruk av offentlig myndighet. Straffeloven 1902 § 110 er rettet mot dommere, lagrettemedlemmer og skjønnsmenn som handler mot bedre vitende. Straffebudet gjelder alle former for tjenestehandlinger. Lovovertrederen må etter egen oppfatning handle uriktig 1. For overtredelse av straffeloven 1902 § 162 tredje ledd, jf. femte ledd (medvirkning til import av narkotika). 2. For overtredelse av straffeloven 1902 § 317 første ledd (for å ha brukt narkotikapengene Peder hadde satt inn på felleskontoen til å betale løpende utgifter)

Nødrett - Jusleksikon

 1. alisert etter 1902. Helt frem til 1972 var det muligheter for å blir straffet for dette forholdet. Men etter 1902 har jeg har ikke kommet over noen rettssaker som omhandler ugift samliv, og dermed kan dette omtales som en sovende paragraf frem til avkri
 2. Han er tiltalt for overtredelse av straffeloven (1902) paragraf 233 første og annet ledd. Bestemmelsen «rammer den som dreper noen for å skjule en annen forbrytelse og det foreligger særdeles.
 3. Margteksten benyttes i straffeloven 2005 som et lovspeil til tilsvarende bestemmelse i straffeloven 1902. er i konsentrert form og med praktikerens Påtale etter denne paragraf reises bare.
 4. På samme måte som straffeloven 1902 § 162 angir § 231 oppbevaring og overdragelse som selvstendige handlinger. Vi står overfor et tilfelle av ulikeartet realkonkurrens. Det er her lite naturlig å se det slik at den ene handlingen konsumerer den andre (jf. Eskeland side 237-238)
 5. Straffeloven kap. 16 . 16. kapitel Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv m.v. § 144. Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år
 6. Allerede 3. oktober 1941 ble det gitt straffebestemmelser til supplement av reglene i straffeloven av 1902. Det ble da blant annet fastsatt at dødsstraff også kunne brukes etter krigens slutt og som straff i borgerlige saker som angikk forbrytelser mot staten.. Området for dødsstraff ble utvidet ved provisorisk anordning av 22. januar 1942, med særlig sikte på drapsmenn og torturister.
 7. delig borgerlig straffelov (strl. av 1902) ble vedtatt, ble de til å ivareta.14 Paragraf 69 er i så måte ment å ha en gjenopprettende, så vel som en beskyttende 5 Se strl. av 1902 § 16 nr. 4 (før 1973)

Paragraf 213 i Straffeloven av 1902 lød som følger: Finder der utugtig Omgjængelse Sted mellem Personer af Mandkjøn, straffes de, der heri gjør sig skyldige eller som medvirker dertil, med Fængsel indtil 1 Aar. Med samme Straf ansees den, som har utuktig Omgjængelse med Dyr. Paatale finder alene Sted, naar det paakræves af almene Hensyn Den nye straffeloven ble egentlig vedtatt i 2005. Politiet har måttet oppdatere datasystemene sine, noe som gjorde at den nye straffeloven først ble en del av norsk lov 1. oktober 2015. Totalt er det mellom 300 og 400 lovparagrafer som er endret. Strengere straffer for vold, voldtekt og omsorgsunndragelse av mindreårig Paragraf 213 i straffeloven av 1902 sa at legemlig omgang mellom menn, og mellom mennesker og dyr er forbudt når allmenne hensyn tilsier det. Paragrafen ble svært sjelden brukt, og ble opphevet. Blasfemiparagrafen. Paragraf 142 i Straffeloven lød slik: «Den som i ord eller handling offentlig forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for nogen trosbekjennelse hvis utøvelse her i riket er tillatt eller noget lovlig her bestående religionssamfunds troslærdommer eller gudsdyrkelse, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller med hefte eller.

Straffeloven paragraf 192 straffeloven § 192

 1. Gjeldende lov. Straffeloven av 1902, paragraf 101, sier: «Forøves nogen Ærekrenkelse mod Kongen eller Regenten, straffes den skyldige med Hefte eller Fængsel indtil 5 Aar.». Etter paragraf 103 i den samme lov krever tiltale enten ordre eller samtykke fra Kongen.. Etter paragraf 96 nyter også utenlandske statsoverhoder, på visse betingelser og når de besøker eller oppholder seg i Riket.
 2. Legemiddelloven § første ledd , første. Ved brudd på straffeloven § 2første ledd , er det bare rent unntaksvis at man bare blir idømt en bot. Salget av 1gram hasj. Dette står i straffeloven § 232. Ved herreds- eller byrett behandles i første instans
 3. st tre måneder
 4. Straffeloven 2005 § 387 vil utgjøre den rettslige rammen for problemstillingene som skal belyses. Bestemmelsen viderefører fullt ut den tidligere lovbestemmelse mot korrupsjon i straffeloven 1902 § 276 a. Det er ikke tilsiktet noen materielle endringer. Forarbeider
 5. Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer
 6. Kjøp Straffeloven med kommentarer fra Bokklubber I dette bindet behandles forbrytelseskapitlet i straffeloven 1902. Hver enkelt paragraf er kommentert av spesialister på området. Straffeutmålingspraksis er fyldig redegjort for. Denne boken er også tilgjengelig i ajourført utgave på kommentarutgaver.no, Universitetsforlagets digitale juridiske bibliotek
 7. a, jf. § 206, straffeloven 1902 § 162 første ledd, legemiddelloven § 31 jf. § 24 første ledd til fengsel i 6 - seks - år og 6 - seks - måneder, jf. straffeloven 1902 § 62 og § 63 annet ledd. 2.C, født 0.0.1986, dømmes for overtredelse av straffeloven 1902 § 192 første ledd bokstav b

Den endret straffeloven av 1902 ved å tilføye en ny paragraf 202 a, som fastsatte en strafferamme på bøter og fengsel inntil seks måneder - i visse tilfeller fengsel inntil ett år - for å skaffe seksuell omgang ved å yte eller avtale vederlag Blasfemi betyr gudsbespottelse. Hvilke ytringer som regnes som blasfemi, og hva slags reaksjoner ytringene møtes med, varierer mellom religiøse samfunn og ulike lands lovgivning. Blasfemi var tidligere forbudt ved lov i Norge, men straffebestemmelsen ble opphevet 29. mai 2015. Du sier at du er dømt etter straffeloven § 162. Jeg vet ikke hva som gjør at du blir dømt etter strl § 162, men dette avgjøres konkret for hver sak. Momenter som spiller inn er bl.a. om det er første gangen du er innblandet i narkotika, eller om du er gjenganger, din alder, hvilket narkotisk stoff det er, etc. Ta kontakt med politiet hvis du vil spørre mer om hvordan de bestemte. Mafiaparagrafen er synonym med § 60 a i straffeloven i Norge og ble tilføyd den ved lov av 4. juli 2003 nr. 78. Paragrafen ble sist endret ved lov av 21. juni 2013 nr. 85. Hensikten med mafiaparagrafen var å gi organiserte grupper av kriminelle strengere straff, gjennom å gi et straffetillegg på inntil fem års fengsel til den egentlige dommen paragraf oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

 • Movie audition 2018.
 • Online sprechstunde baden württemberg.
 • Hvor mange hunderaser finnes det i norge.
 • Peter michael escovedo.
 • Skiplakater.
 • Volkswagen golf comfortline.
 • Haus kaufen rheinberg.
 • Ursula film stream.
 • Suzuki k50 insugskåpa.
 • Hva har japan gjort for å forebygge skader fra jordskjelv og tsunamier.
 • Vilka tal är 32 delbart med.
 • Drapsmann kristiansand forum.
 • Gps maskinstyring.
 • Fast lutefisk.
 • Tele2 kontakt mail.
 • Skjøte garn strikking.
 • Can am spyder utleie.
 • Sophie marceau 2016.
 • Mexikaner freiburg enchilada.
 • Syrefri passepartout.
 • Baskien städer.
 • 1live charts party blue beach 2018.
 • Personalhuset logg inn.
 • Hip hop neuss.
 • Høysensitive barn forskning.
 • Kalke plen om høsten.
 • Usa flagge.
 • Helset møbler hamar.
 • Hund uler om natten.
 • Sør korea fotball vm.
 • Kanel farlig.
 • Machiavellisk.
 • How to make your own electric bike.
 • Norsk folkemusikk og dans.
 • Hiroshima 2017.
 • Barna tv norsk.
 • 1000 euro kredit ohne zinsen.
 • Stort skrivebord.
 • Et dukkehjem henrik ibsen.
 • Kirsch monteringsanvisning.
 • Isolasjonstape.